Warunki uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

organizowanych przez Biuro Turystyki i Przewozów Partner 

 

Warunki ogólne i zawarcie Umowy

Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej zwanej dalej Imprezą oraz Program Imprezy Turystycznej stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych zwanej dalej Umową. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem Imprezy a Organizatorem lub Agentem (upoważnionym do sprzedaży Imprez przez Organizatora w oparciu o umowę agencyjną) następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta i Organizatora (lub Agenta) oraz wpłacenia przez Klienta zaliczki, o której mowa w Rozdziale VI.1. Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

Stronami Umowy są Organizator i Klient – uczestnik Imprezy. Klientami są również uczestnicy Imprezy wpisani przez Klienta w Umowie jako uczestnicy Imprezy. W imieniu Klienta - osoby małoletniej mającej być uczestnikiem Imprezy - Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Przedstawiciel ustawowy inny niż rodzic ma obowiązek wykazania za pomocą dokumentu urzędowego prawo do opieki nad małoletnim.

Organizatorem imprez turystycznych zawartych w ofercie oraz na stronie internetowej www.bppartner.pl - organizatorem turystyki (w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) jest Biuro Turystyki i Przewozów Partner” Sławomir Albiński zwane dalej Organizatorem. Dane organizatora – Biuro Turystyki i Przewozów „Partner” Sławomir Albiński z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Komandorska 34, tel. 94 351 74 85 , NIP 6710004683 , wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 5897. Organem rejestrowym jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Przy zawieraniu Umowy Organizator określi rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Imprezie oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. W przypadku Imprez dla małoletnich (dzieci lub młodzieży) Klient zobowiązany jest złożyć Organizatorowi wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika Imprezy dla dzieci lub młodzieży. Klient jest zobowiązany dostarczyć te dokumenty Organizatorowi w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak tych dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn leżących po stronie Klienta.

Katalogi i inne informacje pisemne Organizatora, a także informacje podane na stronie internetowej Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Klienta z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej i podpisaniu umowy.

Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianach danych osobowych, w tym zmianie nazwiska, adresu, a także o wymianie paszportu lub innego dokumentu niezbędnego do uczestnictwa w Imprezie niezwłocznie, nie później niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, w szczególności niemożność uczestniczenia Klienta w Imprezie ze skutkiem rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

Organizator może przed rozpoczęciem Imprezy zmienić warunki umowy z Klientem (z wyjątkiem zmiany Umowy odnośnie ceny w zakresie określonym w rozdziale VI.5), jeżeli jest do tego zmuszony z przyczyn od niego niezależnych. Organizator zawiadamia niezwłocznie Klienta o zmianie warunków Umowy z podaniem przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza zmianę warunków w formie pisemnej (listem poleconym, SMS-em, faksem lub e-mailem).Klient niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie określonym w powiadomieniu, powinien w formie pisemnej (listem poleconym, SMS-em, faksem lub e-mailem) poinformować organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

Organizator ma prawo do odwołania imprezy turystycznej:

w przypadku braku określonego w Umowie wymaganego minimum Klientów – uczestników danej Imprezy, nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

w przypadku wystąpienia siły wyższej z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.

Jeżeli Klient, zgodnie z pkt.5, odstępuje od umowy lub gdy Organizator odwoła imprezę, Klient ma prawo do: udziału w imprezie zastępczej zaoferowanej przez Organizatora, lub zwrotu wszystkich wniesionych kosztów.

Gdy przyczyną odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora było działanie siły wyższej lub brak wymaganego minimum uczestników, Klientowi nie przysługuje prawo żądania odszkodowania z tytułu niewykonania Umowy.

 

Realizacja Umowy

Klient zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych uprawniających do przekroczenia granicy RP i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się udaje, w szczególności paszportu, ważnej wizy w przypadku konieczności jej posiadania (o ile nie zapewnia tego Organizator), wymaganego zaświadczenia lekarskiego, dowodu wpłaty.

Po dokonaniu przez Klienta pełnej zapłaty ceny Imprezy, Klient udający się indywidualnie na miejsce wypoczynku otrzyma voucher. Voucher jest dokumentem upoważniającym Klienta do skorzystania przez Klienta w miejscu pobytu ze świadczeń i usług zawartych w Umowie i Programie Imprezy i opłaconych przez Klienta.

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie wykorzysta on opłaconych już świadczeń, Organizator zwróci Klientowi kwotę, jaką zaoszczędził w wyniku niewykorzystania świadczenia przez Klienta. W przypadku gdy koszty usług bądź świadczeń opłacone są dla całej grupy bez względu na liczbę uczestników faktycznie z nich korzystających, zwrot ceny za niewykorzystane świadczenie nie przysługuje.

Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, gdy zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane było siłą wyższą.

Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług i świadczeń w czasie trwania Imprezy ograniczona jest względem Klienta do dwukrotności ceny Imprezy. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.

Klient jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz do przestrzegania Programu Imprezy, w szczególności do punktualności, jak również informowania pilota, rezydenta, wychowawcy lub instruktora o zamiarze oddalenia się od grupy. Organizator nie jest odpowiedzialny za nieskorzystanie przez Klienta z wykupionych i zawartych w Umowie świadczeń, jeżeli zostało ono spowodowane z ww. przyczyn.

 

Przewóz

W przypadku wyjazdów autokarowych Organizator wprowadza limit bagażu, który wynosi 30 kg i obejmuje bagaż główny oraz w przypadku wyjazdów snowboardowych i narciarskich, komplet sprzętu snowboardowego lub narciarskiego. Każdy Klient – uczestnik Imprezy może dodatkowo posiadać jedną sztuką bagażu podręcznego o wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera. Sprzęt sportowy powinien być umieszczony w przeznaczonych do tego pokrowcach. Z uwagi na przewidziane przez przepisy prawa limity ładowności autokaru, Organizator lub jego przedstawiciel, jak również obsługa autokaru może odmówić Klientowi zabrania bagażu przekraczającego powyższe limity.

Podczas podróży autokarem oraz podczas przebywania w autokarze obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek. W przypadku skandalicznego zachowania (picie alkoholu w nadmiernych ilościach, palenie tytoniu) organizatorowi przysługuje prawo do wysadzenia takich osób. Jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy Klienta. W tej sytuacji organizator potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem imprezy jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania do realizacji Umowy. Organizator zwolniony jest ze zwrotu kosztów za nie odbytą podróż.

 

Ubezpieczenie

Klient oświadcza, że stan jego zdrowia w pełni umożliwia mu uczestniczenie w Imprezie. Na podstawie Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest posiadanie przez Klienta polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia (KL) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W cenie Imprezy Organizator zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie turystyczne TU AXA, obejmujące:

na terenie Polski: 5.000 PLN - NNW

poza granicami kraju: 20.000 € - KL wraz z assistance 4.000 € - NNW

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej Klient, który wykupił ubezpieczenie od kosztów rezygnacji ma 48h od chwili powiadomienia biura podróży, na zgłoszenie do Ubezpieczyciela rezygnacji z imprezy.

 

Warunki płatności

W ciągu trzech dni roboczych od podpisania Umowy Klient wpłaca Organizatorowi zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 35% ceny Imprezy. Pozostałą część ceny Klient obowiązany jest wpłacić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy.W przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci uczestniczenia w Imprezie, w terminie krótszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient jest zobowiązany do zapłacenia całej ceny Imprezy w dniu podpisania Umowy.

Płatność następuje gotówką bezpośrednio w biurze Organizatora lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora, wskazany na umowie. W przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora.

W przypadku nie dokonania przez Klienta wpłaty pozostałej części ceny w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, Umowa ulega rozwiązaniu. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.

Cena Imprezy obejmuje świadczenia i usługi wymienione w Umowie jako wliczone w cenę Imprezy. Klient płaci dodatkowo za świadczenia i usługi wymienione w Umowie jako nie wchodzące w skład usług i świadczeń wliczonych w cenę Imprezy.

Cena usługi określona w Umowie może być podwyższona, jeżeli nastąpi wzrost kosztów transportu, wzrost kosztów urzędowych, podatków lub opłat takich jak np. opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, czy wzrost kursów walut. Cena Imprezy będzie podwyższona o kwotę, o jaką wzrosną w/w koszty. Cena jednak nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Podwyższenie ceny z w/w okoliczności nie stanowi zmiany warunków Umowy.

Podczas Imprez z udziałem małoletnich (młodzieżowych lub dla dzieci), w przypadku nie przestrzegania przez Klienta regulaminu Imprezy/obozu, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, przyjmowania używek, środków odurzających, aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich i innych zachowań powodujących m.in. utrudnienia w przebiegu Imprezy, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z Imprezy. Organizator niezwłocznie zawiadomi przedstawiciela ustawowego Klienta, który zobowiązany jest odebrać Klienta z miejsca jego pobytu/obozu w ciągu 48 godzin na własny koszt i we własnym zakresie.

Organizator Imprez z udziałem małoletnich (młodzieżowych lub dla dzieci) odpowiada za powierzonych jego opiece Klientów małoletnich do chwili zakończenia Imprezy. Przedstawiciele ustawowi zobowiązani są do punktualnego przybycia na ustalone miejsce zakończenia Imprezy i odebranie małoletniego Klienta.

 

Rezygnacja z Imprezy i zwroty

Klient może zrezygnować z Imprezy w każdym czasie za pisemnym powiadomieniem Organizatora o swojej rezygnacji. Za osobę małoletnią rezygnację składa w jej imieniu przedstawiciel ustawowy. Za datę rezygnacji uznaje się dzień otrzymania przez Organizatora pisemnej informacji o rezygnacji, dzień następujący po dniu, w którym Klient nie wykona czynności wynikających z Umowy takich jak na przykład dostarczenie w terminie wymaganych do uczestniczenia w Imprezie dokumentów, potwierdzenie udziału w Imprezie po otrzymaniu od Organizatora zawiadomienia o zmianie istotnych warunków Umowy lub dzień rozpoczęcia Imprezy w przypadku gdy Klient nie weźmie w niej udziału.

Jeżeli Klient zrezygnuje z Imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w tym w szczególności: z powodu odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, tranzytu jak również pobytu w krajach przewidzianych w Programie Imprezy Turystycznej (np. paszportu, wizy, odpowiednich szczepień), niedotrzymania przez Klienta określonych w Umowie terminów dostarczenia dokumentów, nieprzybycia lub nieprzybycia w terminie na miejsce zbiórki – rozpoczęcia Imprezy, nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wykupionych przez Klienta do pilota lub rezydenta lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w voucherze, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne Organizator potrąca z ceny Imprezy koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem do właściwej realizacji umowy oraz swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania. Rozliczenie dokonywane jest indywidualnie, na podstawie faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z rezygnacją Klienta.

Szacunkowo koszty te wynoszą:

40% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem Imprezy,

50% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 14 a 4 dniem od rozpoczęcia Imprezy,

80% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

Potrącenia z powodu rezygnacji przez Klienta z Imprezy następują niezależnie od daty (dnia) zawarcia Umowy.

Zwrotu wpłaconej przez Klienta ceny Imprezy po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z punktem 2, Rozdziału V Organizator dokonuje w terminie 14 dni od dnia rezygnacji przez Klienta z Imprezy.

W przypadku, gdy Klient, rezygnując z Imprezy, przeniesie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, która to osoba spełni wszystkie warunki udziału w Imprezie, w tym dotyczące posiadania odpowiednich dokumentów i pozwoleń niezbędnych do uczestniczenia w Imprezie takich jak wiza, paszport itp. Organizator potrąci z ceny Imprezy poniesione przez Organizatora z tego tytułu koszty Przeniesienie uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy będzie skuteczne w stosunku do Organizatora tylko wówczas, gdy Klient poinformuje Organizatora na piśmie o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

 

Reklamacje

Jeżeli w trakcie Imprezy Turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym pilota lub rezydenta Organizatora lub wskazanego w voucherze przedstawiciela Organizatora. Organizator dołoży wszelkich starań, aby usunąć wady, w tym również poprzez zapewnienie Klientowi świadczeń zastępczych.

Niezależnie od powiadomienia, o którym mowa wyżej, klient może w terminie 30 dni od zakończenia Imprezy złożyć reklamację w formie pisemnej w siedzibie Organizatora. Organizator rozpozna reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Nie rozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

Organizator zwróci Klientowi wartość niezrealizowanych świadczeń lub różnicę wartości między świadczeniami określonymi w Umowie a świadczeniami zastępczymi w przypadku gdy Klient nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Klienta świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Klienta do pokrycia różnicy ich wartości z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały dla Klienta zrealizowane na jego żądanie.

Organizator zobowiązuje się do zwrotu kwot świadczeń lub usług uznanych w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia i uznania reklamacji.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Organizator.

Dane osobowe Klientów zbierane przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:

a. Organizator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu usługi na zlecenie Organizatora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Organizator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Postanowienia końcowe

W przypadku wykupienia przez Klienta tylko jednego miejsca w pokoju, jeśli Organizator nie dysponuje pokojami jednoosobowymi, Klient godzi się na to, aby do zajmowanego przez niego pokoju dokwaterowano innego uczestnika Imprezy lub na dokonanie dopłaty za pozostałe miejsca noclegowe znajdujące się w pokoju.

Klient w czasie trwania Imprezy jest zobowiązany stosować się do wskazówek i poleceń pilota Imprezy (w tym instruktora i wychowawcy) oraz rezydenta.

Klient w czasie trwania Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów celno-wizowych i dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze lub innych środkach lokomocji oraz obowiązujących tam regulaminów i zwyczajów.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora lub osób trzecich za szkody powstałe z winy Klienta lub osób małoletnich – uczestników Imprezy znajdujących się pod opieką Klienta. Klient jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

Za ewentualnie powstałe szkody na osobie lub mieniu Klienta lub osoby trzeciej spowodowane przez Klienta jazdą na snowboardzie lub na nartach poza czasem prowadzonego przez Organizatora szkolenia i bez nadzoru Instruktora, jak również jazdą poza wyznaczonymi szlakami odpowiedzialność ponosi Klient.

Klienta obowiązuje również zakaz spożywania alkoholu oraz przyjmowania używek podczas uczestniczenia w programie szkoleniowym snowboardowym lub narciarskim prowadzonym przez Organizatora. Za ewentualnie powstałe szkody na osobie lub mieniu Klienta lub osoby trzeciej, jak również w sprzęcie wypożyczonym od Organizatora spowodowane przez Klienta będącego pod wpływem alkoholu lub innych używek odpowiedzialność ponosi Klient.

W przypadku wyjazdów ze szkoleniem snowboardowym lub narciarskim w cenie wyjazdu, klient zobowiązany jest do złożenia przed wyjazdem pisemnej deklaracji chęci udziału w szkoleniu. W innym przypadku organizator nie ma obowiązku zapewnienia w/w szkolenia danej osobie.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl